O projekte

Kontext

Konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva si vyžaduje, aby občania a najmä mladí ľudia boli inovatívni, tvoriví, flexibilní a odvážni na to, aby čelili výzvam dynamickej a nestabilnej ekonomiky.

Mladí ľudia sa musia stať „podnikateľmi“: mali by byť schopní premeniť myšlienky na činy, úspešne rozvíjať nové obchodné a sociálne podniky a byť inovátormi v organizáciách, kde pracujú.

Podnikateľská myseľ nie je osobnou charakteristikou a môže sa rozvíjať prostredníctvom učenia sa a skúseností v rámci vzdelávacieho systému. Európska únia stanovila ako strategický cieľ zvýšenie tvorivosti a inovácií, vrátane podnikania, na všetkých úrovniach vzdelávania a odbornej prípravy (Vzdelávanie a odborná príprava 2020).

Ciele a špecifické ciele

EnterMode si kladie za cieľ stimulovať podnikateľské zručnosti vysokoškolských učiteľov a zamestnancov firiem a rozvíjať podnikateľské myslenie a súvisiace zručnosti u vysokoškolských študentov. Hlavné ciele projektu sú:

 • Zvyšovanie povedomia o význame stáží pre vysokoškolských študentov vo všeobecnosti ako aj pre rozvoj ich podnikateľských zručností.
 • Budovanie partnerstiev vysokých škôl a podnikov na podporu podnikateľského vzdelávania študentov vysokých škôl.
 • Budovanie kapacít vysokoškolských pedagogických pracovníkov a trénerov firiem v oblasti organizovania podnikateľského vzdelávania a učenia.
 • Rozvoj podnikateľského ducha, zručností a kompetencií vysokoškolských študentov počas ich stáží.
 • Rozvíjanie integrovaného modelu získavania podnikateľských zručností, ktorý zahŕňa rôzne úrovne učenia s využitím online hier.
 • Budovanie komunity praxe, ktorá umožňuje rozvíjať praktiky v danej oblasti a integrovanie nových ľudí do existujúcich podnikateľských komunít.
 • Rozvoj analytiky učenia, ktorá umožní sledovanie pokroku v učení a prispôsobenie programu EnterMode osobným a organizačným potrebám.

Cieľové skupiny

 • univerzity a fakulty, ktoré neponúkajú štúdium v oblasti podnikania a horizontálne služby univerzít, ako napríklad kariérne centrá alebo oddelenia medzinárodných vzťahov, ktoré sa podieľajú na organizácii stáži študentov a tvorbe partnerstiev s firmami;
 • pedagogickí pracovníci vysokých škôl a zamestnanci pracujúci v oblasti spolupráce s priemyslom, kariérneho poradenstva, organizovania stáží a v oblasti medzinárodných vzťahov;
 • študenti vysokých škôl, ktorí neštudujú študijné programy zamerané na podnikanie a hospodárstvo;
 • firmy, najmä MSP, ktoré ponúkajú alebo majú potenciál ponúkať stáže pre študentov z rôznych sektorov;
 • tréneri firiem zapojených do programov stáží.