Σχετικά

Πλαίσιο

Η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας απαιτεί από τους πολίτες και ιδιαίτερα τους νέους να είναι καινοτόμοι, δημιουργικοί, ευέλικτοι και θαρραλέοι για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις σε μια δυναμική και ρευστή οικονομία.

Οι νέοι πρέπει να γίνουν «επιχειρηματίες»: πρέπει να είναι σε θέση να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε πράξη, να αναπτύξουν με επιτυχία νέες εμπορικές και κοινωνικές επιχειρήσεις και να είναι καινοτόμοι στους οργανισμούς στους οποίους εργάζονται.

Η επιχειρηματική νοοτροπία δεν είναι ένα προσωπικό χαρακτηριστικό και μπορεί να αναπτυχθεί μέσω της μάθησης και της εμπειρίας μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο την ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της επιχειρηματικότητας σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης (Education and Training, 2020).

Σκοπός και στόχοι

Σκοπός του προγράμματος Enter.Mode είναι η διέγερση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και του προσωπικού των επιχειρήσεων, καθώς και η ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας και συναφών δεξιοτήτων στους φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Βασικοί στόχοι του έργου είναι:

 • Ευαισθητοποίηση αναφορικά με τη σημασία της πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γενικά αλλά και ειδικά για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων.
 • Ανάπτυξη συμπράξεων μεταξύ ΑΕΙ και εταιριών για την προώθηση της εκπαίδευσης επιχειρηματικότητας σε φοιτητές ΑΕΙ.
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων των μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των ΑΕΙ καθώς και των εκπαιδευτών των επιχειρήσεων για τη διοργάνωση επιχειρηματικής διδασκαλίας και μάθησης.
 • Ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας, δεξιοτήτων και ικανοτήτων φοιτητών ΑΕΙ, κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
 • Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μοντέλου πρακτικής άσκησης για την απόκτηση επιχειρηματικών δεξιοτήτων, το οποίο περιλαμβάνει διαφορετικά επίπεδα μάθησης και το οποίο εφαρμόζεται παράλληλα με την χρήση ενός διαδικτυακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού.
 • Δημιουργία μιας κοινότητας για την ανάπτυξη κοινών πρακτικών και την ένταξη των νεοεισερχόμενων επιχειρηματιών σε υπάρχουσες επιχειρηματικές κοινότητες.
 • Ανάλυση εκπαιδευτικών δεδομένων για την παρακολούθηση της προόδου της μάθησης και την προσαρμογή του προγράμματος σε προσωπικές και οργανωτικές ανάγκες.

Ομάδες στόχοι

 • Σχολές/Τμήματα Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που προσφέρουν μη επιχειρηματικές σπουδές, καθώς και διοικητικά τμήματα των ΑΕΙ, όπως γραφεία Διασύνδεσης, γραφεία Δημοσίων
  Σχέσεων, γραφεία Πρακτικής Άσκησης, τα οποία συμμετέχουν στις διαδικασίες οργάνωσης της πρακτικής άσκησης των φοιτητών ή στην ανάπτυξη συνεργασιών με εταιρίες.
 • Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των ΑΕΙ, καθώς και διοικητικό προσωπικό, το οποίο εργάζεται σε γραφεία διασύνδεσης, γραφεία συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, γραφεία πρακτικής άσκησης και γραφεία δημοσίων σχέσεων.
 • Φοιτητές των ΑΕΙ, εγγεγραμμένοι σε προγράμματα σπουδών που δεν εμπίπτουν στον επιχειρηματικό και οικονομικό τομέα.
 • Εταιρίες, κυρίως μικρομεσαίες, που προσφέρουν ή έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης για φοιτητές σε διάφορους τομείς.
 • Εκπαιδευτές εταιριών, οι οποίοι συμμετέχουν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης.